Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Handelaar die elders op deze website is vermeld hierna te noemen: "De Handelaar, en de andere partij bij de overeenkomst, hierna te noemen: "Koper".

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Handelaar en Koper.

3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden, zoals op de website van de Handelaar weergegeven, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen.

 

 

Artikel 2 Bestellingen

 

1. Bestellingen voor leveringen op de volgende dag kunnen tot uiterlijk het uur aangegeven op de website worden geplaatst.

2. Koper kan de bestelling tijdens de openingstijden die op de website zijn vermeld, ophalen op het op de website vermelde adres.

3. Met het plaatsen van een bestelling verplicht koper zich tot het afhalen van de bestelde producten en tot betaling hiervan, behoudens het gestelde in artikel 5.

4. Koper dient zijn contactgegevens correct in te vullen; zo niet, dan zal de bestelling niet aanvaard worden.

5. De Handelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verwerken van elektronisch verzonden bestellingen; dit geldt zowel voor bestellingen via de website als voor bestellingen via email.

6. De Handelaar behoudt zich het recht om zonder voorafgaande waarschuwing de aangeboden producten en of diensten op deze website aan de al dan niet geregistreerde bezoekers te weigeren.

 

 

Artikel 3 Prijzen

 

De prijzen op de website staan in euro's aangegeven en zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 4 Betaling

 

1. De producten dienen bij het ophalen van de bestelling te worden betaald.

2. De Handelaar behoudt zich het recht voor om bij bijzondere bestellingen een vooruitbetaling te eisen. Indien dit het geval is dan wordt dat op de website vermeld.

 

 

Artikel 5 Niet leverbare producten

 

Het kan door omstandigheden voorkomen dat een product op de dag waarop het zou worden afgehaald niet leverbaar is. Indien de Handelaar schadeplichtig wordt, dan is zijn verplichting tot het betalen van een schadevergoeding beperkt tot de prijs van de bestelde producten.

 

 

Artikel 6 Niet goed geld terug

 

1. De door de Handelaar te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarbij zij voor normaal gebruik zijn bestemd.

2. Indien de producten niet voldoen aan deze eisen is de Koper niet verplicht tot afname.

 

 

Artikel 7 Annuleren

 

Indien de Koper de bestelling wenst te annuleren of te wijzigen dan kan dit kosteloos via het op de website vermelde e-mailadres tot 18.00 uur voorafgaande aan de dag waarvoor de bestelling is gedaan. Zie bij artikel 9.

 

 

Artikel 8 Niet afgehaalde bestellingen

 

Indien de bestelling niet wordt afgehaald op de dag waarvoor het besteld is, behoudt de Handelaar zich het recht voor om de koopprijs van de bestelling bij de Koper te innen.

 

 

 

Artikel 9 Gewicht en afbeelding

 

De gewichten die op de website staan aangegeven bij de verschillende producten zijn indicatief en het daadwerkelijk gewicht van een product kan hiervan afwijken. Het uiterlijk van de geleverde producten, zowel qua vorm, grootte, of kleur alsook met betrekking tot de gebruikte ingrediënten kan afwijken van de afbeeldingen op de website.

 

 

Artikel 10 Klachten

 

1. De Handelaar stelt alles in het werk de producten op tijd en in de juiste kwaliteit leverbaar te hebben op de plaats waar het product wordt afgehaald.

2. Het kan echter voorkomen dat het product en de service niet naar de wens van de Koper is. In een dergelijk geval nodigt de Handelaar de Koper uit de klacht te melden uiterlijk op de dag van afhaling van de bestelling.

 

 

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens

 

Met de persoonlijke gegevens van de Koper zal in alle discretie worden omgegaan. Persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties met commerciële doeleinden noch aan overige derden. Indien de Koper door deelname aan de acties bij uw Handelaar recht heeft op geschenken of prijzen dan zullen de adresgegevens enkel gebruikt worden voor het toesturen van deze geschenken en/of prijzen en niet voor andere al dan niet commerciële doeleinden.

 

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Handelaar partij is, is uitsluitend het Nederlands  recht van toepassing voor de Handelaar met vestigingsplaats in Nederland of het Belgisch recht indien de vestigingsplaats van de Handelaar in België is.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De Rechtbank Zwolle is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, doch het staat de Handelaar vrij om zich te richten tot de in woonplaats van de Koper bevoegde Rechtbank.